Fine Art/Getty Images

“Hvorfor blir vi ikke betalt som soldater?”

Den svarte soldaten James Henry Gooding gjorde tjeneste i nordstatshæren under den amerikanske borgerkrigen – på like fot med sine hvite kamerater. Men hans lønn var mindre. For å rette opp i urettferdigheten skrev Gooding et brev til president Lincoln.

South Carolina, 28/9 1863

Deres Eksellense

Jeg håper at De vil tilgi meg den innbilskhet som får meg til å tillate meg å henvende meg til Dem.

At jeg likevel våger å skrive til innehaveren av vår nasjons høyeste embete, har to årsaker. Dels har jeg selv en interesse i saken, og dels har mine kamerater bedt meg om å se på saken, som de betrakter med stort alvor.

Den 6. mars siste måned henvendte offiseren som står for lønnsutbetalingen i vår avdeling seg til oss.

Han fortalte oss at vi ville få utbetalt en sum på 10 dollar i lønn hver måned. Men etter hans mening vil Kongressen, når den samles neste gang, tildele oss de
resterende tre dollar.*

*

Mens hvite soldater hver må­ned mottok 13 dollar i lønn, måtte svarte nøyes med 10. Avlønningen ble fast­­­lagt av Kongressen i 1862.

Han ga oss ikke noen garanti for at det ville skje, selv om han ga uttrykk for at han håpet det ville gå slik.

Han har heller ikke noen bemyndigelse til å gi en slik garanti, og vi kan på vår side heller ikke bare anta at han personlig vil føle noen særlig personlig interesse for saken.

Nå stiller jeg et spørsmål. Er vi soldater, eller er vi ARBEIDERE? Vi er fullt bevæpnet og i besittelse av alt nødvendig krigsutstyr. Vi har også utført de plikter som vi skulle, og som hører med til soldatens daglige liv og virke. Alt er utført til våre offiserers alminnelige tilfredshet.

© Shutterstock

James Henry Gooding

Levetid: 1838-1864.

Nasjonalitet: Amerikansk.

Erverv: Hvalfanger, journalist og korporal i nordstatshæren.

Sivilstand: Gift med Ellen Allen.

Kjent for: Gooding huskes særlig for sitt brev til president Lincoln. Som gutt ble han undervist på Colored Or­phans Asylum i New York, en skole drevet av kvekere. Goodings talent for å skrive brukte han bl.a. til å forfatte ukentlige rapporter om krigens gang til avisen New Bedford Mercury.

Hvis noen hadde fordommer mot oss i begynnelsen, så var det offiserene. Men det er annerledes nå.

Nå oppmuntrer de oss og gir oss all den ære som kan tilkomme oss. De anerkjenner at vi har delt de samme farer og – på samme måte som dem – slitt for å nedkjempe festningen som smykket seg med forrædernes fane.

Og hva som er viktigere, hr. president, er den kjensgjerning at de angelsaksiske mødre, koner og søstre ikke er alene om å begråte sine avdøde sønner, ektemenn og brødre.

“Hva vi mangler, er en lysere hudfarge og bedre kjennskap til alfabetet”. James Henry Gooding, 1863.

Vi, de tålmodige og tillitsfulle sønner av det afrikanske kontinentet, har i forsvaret for Unionen og demokratiet farget jorden med vårt blod.

Vi er menn som også i rikt monn kjenner til grusomhet og undertrykkelse. Det skal De vite, hr. president. Den samme statsmakten som vi nå kjemper for å opprettholde, utgjorde i mange år den undertrykkelsens jernhæl som knuste oss til støv.

Men da krigstrompeten lød over landet, og det var tid å skille venn fra forræder, så var den svarte mann klar til å ofre sitt liv på nasjonens alter. Han ble avvist!

Da Unionens styrker i krigens første år ble slått, skrek regjeringen på mer føde til å fylle i krigsmaskinens umettelige gap. Igjen tigget den svarte mann om å få lov til å nyte det privilegium å tjene sitt land i nødens stund. Og igjen ble han avvist.*

*

Lincoln forbød i krigens innledende fase de svarte å tilslutte seg hæren. Han var redd deres deltakelse ville skade nordstatenes sak.

Nå gjør den svarte mann tjeneste i krigen. Og hvordan klarer han seg så? La deres mørke skikkelser reise seg over sumpene ved St. James, og la dem svare for seg selv. La høydedragene omkring Wagners festning5 grave opp, og dere vil finne et sigende svar.

Lydige og tålmodige og faste som en mur står vi klar. Hva vi mangler, er en
lysere hudfarge og bedre kjennskap til alfabetet. Nuvel, Deres Eksellense, vi har gjort vår plikt som soldater. Hvorfor blir vi ikke betalt som soldater?

Abraham-Lincoln

Abraham Lincoln hadde ennå ikke opphevet slaveriet da den amerikanske borgerkrigen begynte i 1861. Slaveriet ble først avskaffet i januar 1883.

© Shutterstock

De har sagt til rebellenes anførere at De forente stater ikke gjør forskjell på sine soldater. De forente stater ønsker at alle landets soldater skal behandles likt uansett deres farge og tro. Alt som det skal tas hensyn til, er krigføringen, sier De.

Men når De forente stater krever av opprørerne at de behandler alle deres soldater likt, vil det så ikke være best selv å gå forrest med et godt eksempel og betale alle ens egne soldater det samme?

Vi i vårt regiment ble ikke innkalt under reglene om “kontrabande”. Det er bestemt ikke vår hensikt å gi uttrykk for at vi mener at vår innsats i krigen er mer verdt enn de tidligere slavenes innsats.*

*

Nordstatene tvang rømte slaver fra sørstatene inn i hæren. De svarte fikk her betegnelsen “kontrabande”, ulovlige varer.

Deres hjelp er uten tvil av stor verdi for landet, men Kongressen vedtok spesielle regler som gikk ut på at de var slaver som var frigitt av militær nødvendighet, og som gjorde regjeringen til deres midlertidige verger.

Med oss forholdt det seg annerledes. Vi som er født frie* har den fordelen å kunne tenke og handle på egne vegne innenfor lovens begrensning. Vi betrakter derfor ikke oss selv som egnet til å bli omfattet av loven om kontrabande.

*

Gooding utga seg for å være født fri, men var i virkeligheten født som slave. Han ble kjøpt fri som gutt, trolig av sin far.

Vi sender vår appell til Dem, hr. president, så de som leder av vårt land kan yte oss rettferdighet.

Regimentet ber hermed om at vår innsats vil bli rettferdig bedømt, så vi blir behandlet som amerikanske SOLDATER, ikke som om vi bare var gemene leiesoldater.

Goodings regiment ble i juli1863 landskjent for sitt heroiskeforsøk på å innta Fort Wagner.

© Fine Art/Getty Images

Svarte menn er, som De utvilsomt vet, fattige. Tre dollar i måneden i et år er nok til å forsyne deres hustruer og barn med brensel hele året.

Hvis De, som nasjonens øverste myndighet, vil sikre oss vår fulle betaling, så er vi sikre på at vår fedrelandskjærlighet og begeistring vil få fornyet kraft.

Til tross for den likegyldighet vi ble møtt med, forble våre hjerter hengivne. Men vi føler at vårt land har sviktet oss, selv i den stund vi sverget å forsvare det.

James Henry Gooding

Etterskrift

I juni 1864, ni måneder etter Goodings brev til Lincoln, vedtok Kongressen en lov som sikret svarte soldater samme lønn som deres hvite kolleger. Gooding fikk aldri glede av loven. Han befant seg i fangenskap hos sørstatshæren og døde en måned senere.