IanDagnall Computing/Imageselect & Heritage Auction Galleries/Schutz
Einstein brev Roosevelt

Brev fra Einstein: Tyskland har stanset salget av uran

I 1938 klarte tyske vitenskapsfolk å spalte uran – det første skrittet på veien mot en atombombe. I et brev til USAs president Franklin D. Roosevelt oppfordrer vitenskapsmannen Albert Einstein presidenten om å komme tyskerne i forkjøpet.

Brev 1

Long Island, USA, 2. august 1939

Sir

En forskningsrapport som for nylig er utarbeidet av E. Fermi og L. Szilard, og som jeg har mottatt som manuskript, gjør at jeg forventer at grunnstoffet uran kan forvandles til en ny og viktig energikilde i nærmeste fremtid.

Visse sider ved den situasjonen som slik har oppstått, forekommer meg å kreve påpasselighet og om nødvendig en rask innsats fra regjeringens side. Jeg anser det derfor som min plikt å henlede Deres oppmerksomhet på følgende kjensgjerninger og anbefalinger:

I løpet av de siste fire måneder er det blitt sannsynliggjort – gjennom arbeid foretatt både av Joliot i Frankrike og av Fermi og Szilard i Amerika – at det er mulig å skape en atomær kjedereaksjon i en stor masse av uran.

Kjedereaksjonen genererer stor kraft og store mengder av nye radiumlignende grunnstoffer. Nå virker det ganske sikkert at dette vil kunne oppnås i svært nær fremtid.

Dette nye fenomenet vil også kunne føre til utviklingen av bomber. Det er mulig – om enn ikke sikkert – at vitenskapen således kan konstruere ekstremt kraftige bomber av et helt nytt slag.

En enkelt bombe av denne typen vil muligens kunne ødelegge hele havnen samt en god del av omgivelsene hvis den blir seilt inn med skip og satt til å eksplodere der. Men bombene vil antakelig være for tunge til at de kan transporteres med fly.

USAs uranforekomster er beskjedne og av dårlig kvalitet. I Canada og i det tidligere Tsjekkoslovakia finnes det gode årer, men de viktigste kildene til uran finnes i Belgisk Kongo.

“Dette nye fenomenet vil også kunne føre til utviklingen av bomber”. Albert Einstein, 1939.

Situasjonens alvor tatt i betraktning vil De kanskje finne det ønskelig å opprett-holde permanent og nær kontakt mellom regjeringen og den gruppen av fysikere som arbeider med kjedereaksjoner her i Amerika. En mulig måte å gripe dette an på kunne være å utnevne en person som De stoler på og som kanskje kunne påta seg vervet uoffisielt. Personens oppgaver ville være som følger:

a) Å ta kontakt med regjeringens forskjellige avdelinger, holde dem orientert om utviklingen og legge frem anbefalinger om nye tiltak. Problemet med å sikre de nødvendige forsyninger av grunnstoffet uran til De forente stater krever særlig oppmerksomhet.

b) Å fremskynde arbeidet, som for øyeblikket foregår innenfor rammene av det budsjettet som gjelder universitetenes laboratorier, ved å sørge for å skaffe flere midler hvis det er behov for det. Midlene kan eventuelt komme fra privatpersoner som er villige til å bidra til saken, eller gjennom samarbeid med industriens laboratorier, som er i besittelse av det nødvendige utstyret.

Tyskland har stoppet salget av uran fra de tsjekkoslovakiske gruvene som landet nå har overtatt. At Tyskland allerede har foretatt denne handlingen bør kanskje ses på bakgrunn av at den tyske viseutenriksministeren von Weizsäcker er tilknyttet Kaiser Wilhelm-instituttet i Berlin. Her arbeider forskerne nettopp nå med å reprodusere amerikanske vitenskapsmenns resultater med hensyn til forskning på uran.

Med vennlig hilsen
A. Einstein

Hiroshima 1945 atombombe ødelæggelser

80.000 personer døde og 12 km² ble lagt øde da en amerikansk atombombe utslettet Hiroshima i august 1945.

© Granger/Imageselect & Shutterstock

Brev 2

Princeton, USA, 25. mars 1945

Sir

Jeg skriver til Dem for å introdusere dr. L. Szilard, som foreslår å sende Dem sine overveielser og anbefalinger.

Spesielle omstendigheter som jeg vil komme nærmere inn på senere får meg til å handle slik – på tross av at jeg ikke kjenner til innholdet av de overveielsene og anbefalingene som dr. Szilard foreslår å sende til Dem.

Sommeren 1939 gjorde dr. Szilard meg delaktig i sine tanker og synspunkter med hensyn til urans potensielle betydning til forsvarsformål. Han var svært urolig ved tanken på de mulighetene som dette åpnet for – og ivrig etter å sikre seg at De forente staters regjering via hans rådgivning skulle bli kjent med farene så snart som mulig.

Da jeg har kjent dr. Szilard lenge, både hans vitenskapelige arbeid og personlig, har jeg stor tillit til hans dømmekraft. Det er på basis av denne dømmekraften – så vel som min egen – at jeg tok meg den frihet å henvende meg til Dem i forbindelse med dette emnet.

De svarte på mitt brev, som var datert den 2. august 1939, ved å utnevne en komité med dr. Briggs som formann og innledet derved regjeringens aktiviteter innenfor dette feltet.

Kravet om fortrolighet, som dr. Szilard nå arbeider under, tillater ham ikke å gi meg opplysninger om sitt arbeid. Imidlertid forstår jeg at den utilstrekkelige kontakten mellom vitenskapsfolkene som utfører dette arbeid og medlemmene av Deres regjering som er ansvarlig for arbeidet, bekymrer ham.

Omstendighetene tatt i betraktning anser jeg det for å være min plikt å introdusere dr. Szilard for Dem. Samtidig uttrykker jeg håpet om at De vil ta Dem tid til å gi hans presentasjon av saken Deres personlige oppmerksomhet.

Etterskrift

Einsteins brev nådde aldri Roosevelt. Han avgikk ved døden den 12. april 1945. Manhattan-prosjektet, arbeidet med å lage en amerikansk atombombe som Einstein med sitt brev hadde vært med på å sette i gang, var da nesten fullført. Den 6. august 1945 eksploderte den første atombomben over den japanske byen Hiroshima.

Einstein portrait
© IanDagnall Computing/Imageselect & Heritage Auction Galleries

Albert Einstein

Levde: 1879-1955.

Nasjonalitet: Tysk-amerikaner.

Yrke: Fysiker og vitenskapsfilosof.

Sivilstand: Gift to ganger og far til en jente og to gutter.

Kjent for: I begynnelsen av århundret utviklet Einstein relativitetsteorien, som var et oppgjør med Newtons mekaniske verdensbilde. Vitenskapsmannens forskning i kjernefysikk banet veien for atomvåpen – en oppfinnelse som Einstein selv uttrykte store betenkeligheter ved senere i livet.