Kwangmoozaa/Shutterstock.com

Få styr på tiden: Her er overblikket over historiens mange kalendere

Julius Cæsar sto bak verdenshistoriens lengste år da han innførte den julianske kalenderen. Og paven fjernet ti døgn med et fingerknips da han gikk over til vår nåværende gregorianske kalender. Her kan du få styr på tidens gang - fra grekerne og frem til i dag.

Ifølge romernes kalender er året 2015 i virkeligheten 2767. Mayaene ville derimot ha regnet 2015 som "ny langtidskalenders 2. år", og nasjonalkonventet under den franske revolusjonen ville ha satt det til 223.

Opp gjennom historien har menneskeheten laget kalendere for en rekke ulike formål. For grekerne handlet det om å holde styr på tiden, noe de gjorde ved hjelp av OL. Stalin, derimot, ville optimalisere produksjonen i fabrikkene og sørget for at uken bare besto av fem dager.

Kalenderen ble også et middel til å gjøre opp med et gammelt system, noe som var formålet med den franske revolusjonskalenderen, som fjernet søndagen og dermed den kristne messen.

Her får du et overblikk over menneskehetens mange ulike tidsregninger og kalendere opp gjennom historien - og kanskje får du også styr på det med skuddår.

Den olympiske kalenderen

Tid for mosjon

I antikkens Hellas hadde hver bystat sin egen kalender, og det nye året begynte ikke på samme tid i alle byer. Grekerne hadde derfor problemer med å få arrangert møter
mellom statene.

Løsningen ble et felles idrettsarrangement – de olympiske leker. Lekene ble avholdt første gang sommeren 776 f.Kr., og deretter med fire års mellomrom. Perioden kalles en olympiade.

Grækerne kæmper imod hinanden under OL.

OL ble til for å holde orden på tiden.

© M.Evans/Scanpix

Den buddhistiske kalenderen

År 0 deler verden

I buddhistisk tidsregning regnes Buddhas antatte dødsår som år 0.

Buddhister i øst, det vil si Thailand, Laos og Kambodsja, er ikke enige om årstallet med sine trosfeller i vest, blant annet i India og Sri Lanka.

År 0 kan i den buddhistiske kalenderen derfor både være 544 f.Kr. og 480 f.Kr. i den gregorianske kalenderen, som vi bruker i den vestlige verden. Vi har nemlig ikke et år 0.

Den julianske kalenderen

Forvirringens år var på 445 dager

For å få den romerske kalenderen til å stemme med årstidene måtte reformatoren Julius Cæsar sette inn 67 dager. 46 f.Kr. ble dermed historiens lengste år.

Romernes kalender fulgte opprinnelig månefasene. Men en månekalender har bare 354 dager, mens solkalenderen har 365. Derfor kom kalenderen i utakt med årstidene og endte i kaos.

Tre måneder i den romerske kalender fra 200-tallet.

Denne steinen er en del av en større romersk kalender fra 200-tallet.

© Bridgeman

Da Julius Cæsar ble utpekt som diktator i 46 f.Kr., bestemte han seg for å flytte Romas religiøse fester tilbake til de riktige tidene. Han satte med et raskt grep inn 23 dager i slutten av februar og 44 dager mellom november og desember – det vil si 67 ekstra dager.

Reformen førte til at 46 f.Kr. med sine i alt 445 dager ble verdenshistoriens lengste år.

Cæsar forsøkte å selge det nye tiltaket under navnet Ultimus Annus Confusionis – Siste år med forvirring. Men romerne syntes løsningen var kaotisk, og kalte i stedet året for Annus Confusionis – Forvirringens år.

Den julianske kalenderen, oppkalt etter Cæsar, trådte i kraft 1. januar 45 f.Kr.

Diktatorens rådgiver, astronomen Sosigenes, hadde beregnet et år til å vare 365,25 døgn og foreslått innføringen av skuddår med en ekstra dag i februar hvert 4. år.

Skuddåret var imidlertid ikke nok til å få regnestykket til å gå opp, så med tiden begynte også den julianske kalenderen å avvike fra solåret.

Guder og tall ga navn til månedene:

Mayakalenderen

Mayaene gikk i ring

I det høyt utviklede mayasamfunnet ble tiden satt i system ved hjelp av fire sykliske kalendrer. En av dem gikk helt frem til i dag.

Mayaernes fire cykliske kalendere.

Kalenderen «haab» var inndelt i 18 «kal» med hvert sitt navn og symbol samt fem ekstra dager.

© AKG-images

Mayafolket hadde en syklisk innstilling til tid – de mente at livet og verdens gang gikk i ring. Når en kalender utløp, begynte den forfra.

Det mesoamerikanske folket hadde fire kalendrer og tilla tiden stor verdi ved å holde skarpt øye med både sol, måne og planeter. Et eksempel er at en krigsfange ble holdt i live i tolv år, til planeten Venus sto helt riktig plassert, slik at mannen kunne ofres til gudene.

De fire kalendrene hadde hver sin funksjon. Solkalenderen var den daglige kalenderen som alle brukte. Høstekalenderen ble brukt av bøndene, og den hemmelige av prestene. Langtidskalenderen brukte mayaene til å planlegge og forutse hendelser i fremtiden.

Fire kalendrer holdt styr på tiden:

Solkalenderen

Mayaenes solkalender, «haab», var på 365 døgn inndelt i 18 «kal» à 20 dager samt fem ekstra dager. Den ble brukt til å fastsette datoer innenfor en
periode på 52 år. Deretter begynte solkalenderen forfra.

Høstekalender

Bøndenes tidsregning, «tzolkin», var bare på 260 dager og fulgte derfor ikke solåret. Den var derimot tilpasset årets gang i forhold til de beste tidspunktene for å så og høste mais.

Langtidskalenderen

I 2012 utløp mayaenes langtidskalender, som begynte i 3114 f.Kr. Det fikk mange til å frykte jordens undergang. Ifølge historikerne trodde ikke mayaene at verden ville bli utslettet, bare at alt kom til å begynne forfra.

Den hemmelige

Mayaene visste at året er et kvart døgn lengre enn solkalenderen deres. Derfor hadde de en mer nøyaktig, navnløs kalender, som bare prestene brukte. De religiøse overhodene var blant annet ansvarlige for å fastsette høytidene.

Den gregorianske kalenderen

Paven slettet ti dager

I de første århundrene e.Kr. konstaterte den kristne kirken med stigende bekymring at helligdagene begynte å falle feil i forhold til årstiden. For eksempel kom påsken tidligere og tidligere. Året i den julianske kalenderen var avrundet til 365,25 døgn, og de manglende desimalene kom med tiden til å utgjøre en forskjell på ti døgn.

For å rette opp kalenderen slettet pave Gregor 13. i 1582 dagene mellom 4. og 15. oktober. De manglende døgnene ble kalt «den lange natten». Ifølge tradisjonen sovnet den spanske helgenen Teresa av Avila inn i løpet av denne lange natten. Eksakt dato er stadig tema for diskusjon.

Solen og månen angir tidens gang

Jorden bruker 365,24219878 døgn på å rotere en gang rundt solen. Solåret er derfor 365 døgn. For å korrigere setter vi inn et ekstra døgn hvert fjerde år – det kalles skuddår.

I gjennomsnitt går det 29 dager, 12 timer og 44 minutter fra nymåne til nymåne. Det kalles en synodisk måned. Et måneår er på 354 døgn, fordi det består av 12 synodiske måneder.

Den franske revolusjonskalenderen

Revolusjonære skrev kirken ut av kalenderen

Under den franske revolusjon vedtok nasjonalkonventet i 1793 å fjerne uken på sju dager og erstatte den med en tidagersperiode.

For opphavsmannen, matematikeren Gilbert Romme, var kalenderens primære formål å avskaffe søndagen og dermed fjerne dagen for den kristne messen. I stedet ble uken avsluttet med hviledagen «décadi».

På denne dagen skulle alle ha fri og møte opp til décadi-festivaler for å hylle patriotismen og revolusjonær fromhet. Dateringer etter det gamle systemet var forbudt.

Kalenderen ble droppet etter tolv år, men fikk en kortvarig renessanse i 1871, da den var i bruk i 18 dager under Pariserkommunen.

Kalender fra den franske revolution.

Revolusjonskalenderen ble raskt upopulær, fordi franskmennene gikk fra å ha fri hver 7. dag til bare hver 10

© Bridgeman

Dagene fikk nummer

De nye ukedagene het «første dag» (primidi), «andre dag» (duodi) og så videre, her satt over de gamle ukedagene, med mandag (lundi) først.

Måneder ble omdøpt

Hver av årets tolv måneder ble inndelt og oppkalt etter årstiden. For eksempel ble en del av april kalt «Floréal» etter det latinske ord for blomst, flos, mens noe av november het «Frimaire» etter det franske ordet for frost, frimas.

Stalins sovjetiske kalender

Stalins maskiner sto aldri stille

Arbejdere i Sovjetunionen.

Søndag ble avskaffet som fast hviledag, blant annet i forsøk på å utrydde religion.

© AKG-images

I 1929 innførte Sovjetunionens leder, Stalin, et system han mente ville øke produksjonen på fabrikkene. Han endret de vanlige ukene på sju dager med fridag om søndagen til femdagersuker med en rullerende ukentlig fridag.

Arbeiderne var delt i fem grupper med hver sin fridag – på den måten var 80 prosent av arbeidsstyrken alltid i sving. Men systemet tok ikke høyde for at for eksempel familiemedlemmer hadde behov for å ha fri på samme dag.

Det kalendersystem som Stalin fik indført i 1929.
© AKG-images

Arbeidernes fridager hadde fargekoder

Alle hadde fri hver femte dag på skift, og altså ikke på en bestemt ukedag. En arbeider på gult skift hadde for eksempel fri fredag i uke 1, 1930.