Ian Dagnall Computing/Imageselect

Grunnlovens far: «Still spørsmål ved alt – selv Guds eksistens»

Kristne fundamentalister krever i dag ofte at USA skal styres i overensstemmelse med Bibelen. Men grunnlovens far og senere president Thomas Jefferson stolte mer på sin sunne fornuft enn Den hellige skrift, skriver han i et brev til nevøen.

(Paris, Frankrike, 10/8 1787)*

Kjære Peter

Jeg har mottatt dine brev fra henholdsvis den 30. desember og den 18. april. Det gleder meg å høre at du har fanget Mr. Wythes** oppmerksomhet, og at du nyter godt av hans velvilje.

Du vil helt sikkert se det som en av de heldigste begivenhetene i ditt liv. Slik hadde jeg det i hvert fall.

Jeg vedlegger en liste over de vitenskapelige emnene som jeg synes at du bør beskjeftige deg med. Rekkefølgen kan Mr. Wythe bestemme for deg.

*
Jefferson bodde i Paris mens han i årene 1784 til 1789 gjorde tjeneste som USAs ambassadør i Frankrike.

**
George Wythe (1726–1806) var USAs første jus-professor og lærer for både Thomas Jefferson og hans nevø.

Listen inneholder også noen bøker som jeg synes at du bør lese. I tillegg føyer jeg dessuten til noen av mine egne observasjoner*.

Din fornuft er nå utviklet nok til at du kan beskjeftige deg med religion. Men før du begynner, må du glemme alt om faste meninger og om hvilke holdninger som nå er oppe i tiden. Den slags er emnet for viktig til.

Den frykt og de skadelige fordommene som svake hjerner er underlagt, må du også riste av deg.

Sett den sunne fornuft i dommersetet, og legg alle tenkelige kjensgjerninger og meninger frem for henne. Still spørsmål ved alt – selv Guds eksistens, for hvis Gud finnes, så vil han verdsette din hyllest mer hvis den er bygget på fornuft, enn hvis den bunner i blind frykt.

Det første du bør undersøke, er naturligvis den religionen som er fremherskende i ditt eget land. Derfor må du lese Bibelen på samme måte som du leser Livius og Tacitus**.

*
Observasjonene fremsatt i brevet omhandler foruten religion også Jeffersons tanker om moralfilosofi samt råd om språklære og reiser.

**
Livius og Tacitus var historikere i antikkens Roma. Deres skrifter fra det 1. århundre regnes blant hovedverkene om byens historie.

Når du i skriftene leser beskrivelser av kjensgjerninger som berører det naturfaglige området, må du vurdere forfatterens troverdighet på samme måte som du ville vurdere Livius’ og Tacitus’ utsagn.

Forfatterens vitnesbyrd må veies opp mot det vi vet om naturens lover.

Men de kjensgjerninger i Bibelen som motsier naturens lover må undersøkes enda mer omhyggelig siden forfatteren mener å være inspirert av Gud.

Undersøk på hvilket grunnlag påstanden hans hviler, og om det bevis han fremfører er overbevisende nok til at vi kan tro at naturens lover i den ene eller andre sak er opphevet.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Kort om Thomas Jefferson

Et eksempel på en slik sak finnes i Josvas bok*. Her får vi vite at solen sto stille i adskillige timer.

Hvis vi leste den slags hos Livius og Tacitus, ville vi anse det for å være i samme kategori som historier om blodregn, snakkende statuer, uhyrer osv.

Undersøk med et åpent sinn hvilke bevis det kan finnes for at Bibelen er skrevet gjennom guddommelig inngripen. Dette er det nødvendig å gjøre fordi millioner tror på påstanden.

Du kjenner jo nok til astronomi til å vite hvor fornuftsstridig det er å forestille seg at jorden, som dreier rundt sin egen akse, plutselig kan stanse sin gang på himmelen uten konsekvenser.

Ville ikke denne plutselige oppbremsingen få dyr, trær og bygninger til å velte? Og ville ikke det samme skje når jorden igjen satte i gang? Hva er mest sannsynlig – beretningen om at jorden står stille, eller de naturfaglige kjensgjerningene som beviser at den konstant dreier rundt?

*
Josvas bok beskriver hvordan Gud lar solen stå stille mens israelitt-lederen Josva nedkjemper sine fiender, amorittene.

Det neste du må lese, er Det nye testamente. Skriftet inneholder historien om en person som heter Jesus. Her bør du avveie de to følgende mulighetene mot hverandre:

1. Jesus er skapt av en gud og født av en jomfru. Senere for han til himmels i sin menneskekropp.

2. Jesus var en vanlig mann som var født utenfor ekteskap. Han hadde et godt hjerte og arbeidet med stor iver. Med tiden kom han til å betrakte seg selv som guddommelig.

Det var hans ulykke fordi romerne straffet ham med pisking og henrettelse i henhold til den rådende loven om opprør.

Dette spørsmålet kan du lese om i de bøkene jeg har anbefalt for deg. Bøkene vil lede deg på vei mens du undersøker saken. Men behold din sunne fornuft når du leser. Vik ikke tilbake fra å danne din egen mening av frykt for følgene.

Religion har vært et omstridt tema i Amerika helt siden engelske puritanere i 1620-årene ankom kontinentet på flukt fra religiøs forfølgelse i hjemlandet.

© Ian Dagnall Computing/Imageselect

Hvis det ender med at du avviser at det finnes en gud, vil du nemlig finne andre tilskyndelser til å leve et liv i dyd. Tilskyndelsen kan du finne i den kjærlighet, trøst og glede som en god livsførsel medfører.

Hvis du derimot finner grunn til å tro at Gud finnes, vil bevisstheten om hans årvåkne blikk fungere som en ytterligere tilskyndelse.

Og finnes det et lykkelig liv etter døden, vil ønsket om å fortjene det tilskynde deg ytterligere.

Hvis du kommer frem til at Jesus er guddommelig, vil troen på hans hjelp og kjærlighet trøste deg i motgang.

Men husk i alle tilfeller din fornuft. Din sunne fornuft er det eneste orakelsvar som himmelen kommer til å gi deg.

«Din sunne fornuft er det eneste o­­­­ra­­­kel­­svar himmelen kom­­mer til å gi deg.» T. Jefferson.

Når du leser Det nye testamente, må du forresten også huske å lese de historiene om Kristus som et råd av kirkefedre* en gang sorterte ut på våre vegne.

Forfatterne av disse pseudoevangeliene** påberopte seg nemlig guddommelig inspirasjon i samme grad som forfatterne av de evangeliene som ble en del av Bibelen.

Husk at du og din fornuft – og ikke de nevnte kirkefedre – er dommer over påstandene. De fleste av de fravalgte skriftene er gått tapt, men noen finnes ennå i en utgitt tekstsamling.

Jeg skal prøve å få tak i boken og sende den til deg.

*
De kristne kirke-fedrene valgte på 300-tallet ut hvilke av datidens religiøse skrifter som skulle få plass i Bibelen.

**
Pseudoevangeliene eller de apokryfe evangeliene var fellesbetegnelsen for de skriftene som ikke ble en del av Bibelen.

Oppfør deg bra, bli vis, og vær flittig. Jeg gjentar mitt tidligere råd til deg om å huske å mosjonere ofte og gå lange turer. Sunnhet er det viktigste i livet – nest etter god moral.

Skriv ofte til meg. Du kan alltid stole på at jeg interesserer meg for deg, og at vi alltid vil være varmt forbundet.

Jeg forblir, kjære Peter,
din kjærlige venn
Th. Jefferson

Etterskrift

Jefferson arbeidet intenst for å holde Gud utenfor den amerikanske grunnloven, som akkurat da ble utformet.

Han sto bl.a. bak tillegget 1st Amendment som garanterer amerikanerne religionsfrihet. Gud er da også nevnt bare én gang i dokumentet, nemlig i dateringen: «Herrens år 1787».