Wikimedia Commons/Sergii Figurnyi/Shutterstock
Traktat og flagg til tidslinje for EU.

Tidslinje for EU: Fra kull- og stålunion til Europas forente nasjonalstater

EU begynte som noen notater på sigarettpapir og har vokst til en av verdens største stormakter. Her er en tidslinje over EUs vaklende reise mot den europeiske unionen vi kjenner i dag.

"Forent i forskjellighet" er EUs motto. Veien frem til dagens EU har imidlertid ofte vært mer preget av forskjeller enn av enhet. Det var aldri noen selvfølge at EU i sine tidligere inkarnasjoner skulle overleve frem til i dag.

Her zoomer vi inn på de mange store og små avtalene som europeiske politikere med store egoer og nasjonale særinteresser har kompromisset seg frem til. Og vi retter søkelyset mot de traktatene som radikalt har endret spillereglene for det europeiske samarbeidet.

Følg EUs historie fra den spede begynnelsen, da seks land gikk sammen om kull- og stålproduksjon, til i dag, da 27 medlemsland både strides og samarbeider om alle slags politiske spørsmål, fra økonomi og utenrikspolitikk til klima og likestilling.

Du kan følge hele reisen eller hoppe frem til den spesifikke hendelsen, traktaten eller EU-utvidelsen du leter etter informasjon om.

1941-1942: Ventotene-manifestet

Manifest nedskrevet på sigarettpapir

Italienerne Altiero Spinelli og Ernesto Rossi var innbitte motstandere av Mussolinis fascistregime. I likhet med mange andre antifascister på slutten av 1930-tallet ble opprøret deres straffet med fengsel. Mens de sitter fengslet på Lipari-øya Ventotene, nord for Sicilia, skriver de et manifest med ideer til en ny form for europeisk samarbeid.

Altiero Spinelli-bygningen i Europaparlamentet i Brussel.

Spinelli har gitt navn til en av Europaparlamentets bygninger i Brussel. Den italienske politikeren var en livslang forkjemper for et tettere overnasjonalt samarbeid mellom europeiske stater.

© Shutterstock

Forfatterne skriver ned programpunktene på sigarettpapir, for det er alt de har til rådighet. Ursula Hirschmann, en tysk sosialdemokratisk jøde som senere giftet seg med Rossi, klarer å smugle manifestet ut fra fangeøya. Manifestet "For et fritt og forent Europa" får stor utbredelse blant motstandsfolk og er et av de tidligste uttrykkene for europeisk føderalisme.

Grunntanken i Ventotene-manifestet er at landene i Europa må knyttes tettere sammen i en føderasjon. Spinelli er sikker på at det vil bli flere ødeleggende verdenskriger hvis det politiske systemet med suverene nasjonalstater ikke endres. Resten av livet arbeider han for mer integrasjon mellom de europeiske landene.

7.-11. mai 1948: Haag-kongressen

Churchill var skeptisk

Før andre verdenskrig var samarbeidet mellom europeiske stater basert på avtaler der nasjonalstatene ikke ga fra seg suverenitet. Under krigen vokser det frem en bevegelse som argumenterer for et mer forpliktende samarbeid. Et slags Europas forente stater, der landene danner en føderasjon med en overnasjonal regjering og en felles hær.

På en kongress i Haag diskuterer en rekke europeiske parlamentarikere ideer for fremtidig samarbeid. Blant dem er Vest-Tysklands forbundskansler Konrad Adenauer, Storbritannias statsminister Winston Churchill, Belgias statsminister Paul-Henri Spaak og Italias statsminister Alcide de Gasperi.

Winston Churchill ankommer kongressen i Haag (9. mai 1948).

Winston Churchill ankommer Haag-kongressen 9. mai 1948.

© Wikimedia Commons/Nationaal Archief

Churchill er imidlertid - i likhet med de skandinaviske landene - skeptisk til de nye, forpliktende ideene. Den britiske statsministeren prioriterer forholdet til USA og Commonwealth-landene (et samarbeid mellom de nåværende og tidligere britiske koloniene), og denne prioriteringen gir ikke rom for den styrkede føderalismen som særlig franskmennene og tyskerne ønsker.

5. mai 1949: Opprettelsen av Europarådet

Forskjellen på EU og Europarådet

Partene finner sammen i et kompromiss som resulterer i dannelsen av Europarådet. Samarbeidet blir offisielt med undertegnelsen av organisasjonens første traktat i London 5. mai 1949.

Europarådet har ingen forbindelse til det senere EF og EU. De ti stiftende vesteuropeiske landene er Belgia, Danmark, Irland, Frankrike, Nederland, Italia, Luxembourg, Norge, Storbritannia og Sverige.

I dag er 47 land medlemmer av Europarådet. Den avgjørende forskjellen mellom EU og Europarådet er at Europarådets medlemmer kun arbeider på mellomstatlig nivå.

Når EU i dag inngår overnasjonale avtaler, betyr det at EU-reglene ikke trenger å godkjennes av de enkelte nasjonale parlamentene men har direkte innvirkning på hver enkelt EU-borger.

En forutsetning for å bli medlem av Europarådet er at statene undertegner Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

9. mai 1950: Schuman-erklæringen

EUs fødselsdag

Frankrikes utenriksminister Robert Schuman presenterer sin plan for europeisk samarbeid for å forhindre fremtidige kriger i Europa. Han foreslår blant annet at de europeiske landene skal samarbeide om produksjon av kull og stål. Planen er begynnelsen på det europeiske samarbeidet, som senere utvikler seg til EF og deretter EU.

Den historiske talen holdes i det franske utenriksdepartementet på Quai d'Orsay. Men begivenheten er nær ved å gå i glemmeboken, for møtet har blitt innkalt på så kort varsel at ingen fotografer eller radiojournalister har møtt opp. For at erklæringen skal kunne arkiveres, må utenriksministeren derfor lese opp talen på nytt.

I dag markeres 9. mai årlig som Europadagen, og datoen regnes som grunnleggelsen av EU.

Verdensfreden kan ikke vernes uten skapende krefter like sterke som de farer som truer den Schuman-erklæringens første setning.

Fra kull- og stålunionen til Romatraktaten

23. juli 1952: Kull- og stålunionen dannes

Kull + stål = våpen

Den 18. april 1951 undertegner seks europeiske land (Tyskland, Frankrike, Italia, Nederland, Belgia og Luxembourg) en avtale som regulerer produksjon og handel med kull og stål. Avtalen er også kjent som Paris-traktaten. Den trer i kraft 23. juli 1952.

Håpet er at det europeiske kull- og stålfellesskapet skal forhindre at enkeltland produserer våpen som de kan bruke mot hverandre.

25. mars 1957: Romatraktaten underskrives

De seks landene som grunnla kull- og stålfellesskapet nærmer seg hverandre i årene som kommer og blir enige om to avtaler på det økonomiske området. Dette fører til opprettelsen av Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF/EEC eller EF) og Det europeiske atomenergifellesskap (Euratom).

Den europeiske unions flagg blafrer.

Hvis du teller stjernene i EU-flagget, vil du raskt innse at antallet ikke har noe med medlemslandene å gjøre. I stedet ble de 12 gullstjernene valgt fordi tallet i mange kulturer har stor symbolverdi og oppfattes som en helhet.

© Shutterstock

19. mars 1958: Schuman blir Europaparlamentets første leder

På et møte i Strasbourg blir den franske utenriksministeren Robert Schuman valgt til leder av den europeiske parlamentariske forsamling. Den nye organisasjonen erstatter kull- og stålunionen og får nytt navn 30. mars 1962: Europaparlamentet.

3. mai 1960: EFTA

Frihandelssammenslutning

Den europeiske frihandelssammenslutningen (EFTA) opprettes. Målet er å styrke frihandelen mellom de vesteuropeiske landene som står utenfor EF: Danmark, Norge, Portugal, Sverige, Sveits, Storbritannia og Østerrike. I dag samarbeider fire land i EFTA: Norge, Island, Liechtenstein og Sveits. Dette skyldes at flere av de opprinnelige EFTA-landene senere har blitt medlemmer av EU.

Alle 27 medlemsland

Europaparlamentet i Strasbourg.

Europaparlamentet ligger både i Strasbourg og Brussel. Her sees Europaparlamentets bygning i Strasbourg.

© Shutterstock

EU-land med år for år opptak

Siden dannelsen av kull- og stålunionen har samarbeidet utvidet seg til nye områder, og antall medlemsland har økt.

1951

Tyskland, Frankrike, Italia, Nederland, Belgia og Luxembourg.

1973

Irland, Storbritannia (til 2020), Danmark og Grønland (til 1985).

1981

Hellas.

1986

Spania og Portugal.

1995

Østerrike, Finland og Sverige.

2004

Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Kypros og Malta.

2007

Bulgaria og Romania.

2013

Kroatia.

1963-1964: To viktige rettssaker – Van Gend & Loos og Costa mot ENEL

To rettssaker endrer maktbalansen mellom medlemslandenes nasjonale lovgivning og EF-lovgivningen.

I 1963 innføres prinsippet om at EF-lovgivningen har direkte virkning. Det betyr at EF-lovgivningen ikke er avhengig av at nasjonalstatene implementerer lovgivningen. Dette skjer med den såkalte Van Gend & Loos-saken.

Med Roma-traktaten forpliktet medlemslandene seg til gradvis å fjerne toll mellom landene. De nederlandske skattemyndighetene krever imidlertid fortsatt åtte prosent toll av det nederlandske transportselskapet Van Gend & Loos' import fra Tyskland. Selskapet bestemmer seg for å gå til sak mot de nasjonale skattemyndighetene, som avviser klagen. Når selskapet bringer avgjørelsen inn for en nasjonal domstol, blir saken prinsipiell. Saken bringes nå inn for EF-domstolen, som til slutt gir selskapet medhold.

Året etter avgjøres en annen rettssak - Costa mot ENEL. Den italienske advokaten Flaminio Costa har i årevis unnlatt å betale strømregningen fordi han er misfornøyd med nasjonaliseringen av en rekke strømselskaper. Han mener at han har EF-retten på sin side, ettersom nasjonaliseringen er i strid med Roma-traktaten. Men de italienske myndighetene er uenige: De mener at EF-retten ikke trumfer nasjonal rett. Costa ender opp med å trekke den italienske staten for retten og vinner saken. Dette skaper presedens for at EF-retten har forrang foran nasjonal lovgivning.

De to skjellsettende sakene er med på å definere maktbalansen mellom EF-domstolen (senere EU-domstolen) og nasjonale domstoler.

30. juni 1965 - 29. januar 1966: Den tomme stols politikk

Retten til å nedlegge veto

Det innføres et nytt avstemmingssystem i Ministerrådet. Ministerrådet er det forumet der medlemslandenes ministre møtes og diskuterer lovforslag. Nå kreves det ikke lenger enstemmighet blant landene, men kvalifisert flertall er nok når et forslag skal gjennomføres. Samtidig gir en budsjettavtale mer makt til Europaparlamentet.

Den franske presidenten Charles de Gaulle er alt annet enn fan av den nye kursen. Faktisk er han så utilfreds med de nye tiltakene at han sammen med de resterende franske ministre boikotter møtene i Ministerrådet i syv måneder i 1965.

Charles de Gaulle og Ludwig Erhard.

Frankrikes president Charles de Gaulle (t.v.) og Vest-Tysklands forbundskansler Ludwig Erhard var ofte uenige om retningen på det europeiske samarbeidet. Her ses de to 11. juni 1965.

© Wikimedia Commons/German Federal Archives

På et dypere plan handler krisen om uenighet om hvilken retning den europeiske integrasjonen skal ta. Vesttyske og franske politikere er delt i to prinsipielle leire. Europakommisjonens president, vesttyske Walter Hallstein, ønsker at det europeiske samarbeidet skal utvikle seg til en føderasjon der de enkelte medlemslandene gir avkall på nasjonale rettigheter, mens de Gaulle helst ser at medlemslandene får mer makt og at Europa forenes som en føderasjon av stater.

Krisen løses med Luxembourg-avtalen i januar 1966, som gir medlemslandene rett til å nedlegge veto mot forslag som strider mot deres vitale interesser. Denne avtalen er ikke lenger i kraft.

1. juli 1967: Det europeiske fellesskap (EF)

De seks landene samarbeider i tre organisasjoner: Kull- og stålunionen, Det europeiske økonomiske fellesskap (EØF) og EURATOM. Den 8. april 1965 undertegner partene den såkalte fusjonstraktaten i Brussel, som samler organene under navnet Det europeiske fellesskap (EF). Traktaten trer i kraft 1. juli 1967.

1. januar 1973: Den første utvidelsen

Tre nye land innlemmes i EF

Danmark, Irland og Storbritannia blir opptatt i EF. Allerede i 1961 søkte de tre landene og Norge om medlemskap i EF. Frankrikes president de Gaulle la den gang ned veto mot britenes opptak. Og siden danske politikeres ønske om medlemskap var betinget av at Storbritannia ble tatt opp samtidig, trakk Danmark søknaden tilbake.

7. juni 1979: Første direkte valg til Europaparlamentet

I dag har Europaparlamentet 705 medlemmer som tar beslutninger om EUs lovgivning. Frem til 1979 ble de såkalte MEPene utnevnt av medlemslandenes regjeringer og hadde et dobbelt mandat. I juni 1979 blir denne praksisen endret da EU-borgerne stemmer i det første valget til Europaparlamentet. Valg til Europaparlamentet avholdes hvert femte år, og neste valg til Europaparlamentet avholdes 6.-9. juni 2024.

Siden det første europaparlamentsvalget har valgdeltakelsen sunket jevnt og trutt i alle land. I 1979 stemte 62 prosent av de stemmeberettigede EU-borgerne ved valget. I 2014 sank den til sitt laveste nivå noensinne, da 42,61 prosent gikk til urnene. Trenden kan ha snudd: I 2019 var det i det minste en økning, da 50,66 prosent stemte.

Foto av Simone Veil fra 1984.

Simone Veil (1927-2017) ble Europaparlamentets første kvinnelige president i 1979. Før dette var hun helseminister i Frankrike. Hun ble blant annet kjent for å ha innført og navngitt landets abortlov i 1975. Under andre verdenskrig var hun fange i Auschwitz-Birkenau.

© Nationaal Archief

1. januar 1981: Hellas blir medlem av EF

Militærdiktaturet i Hellas blir styrtet i 1974, og landet får et demokratisk styre. Dette baner vei for gresk medlemskap i EF, som trer i kraft i 1981. Landet blir det tiende medlemslandet i EF.

1. februar 1985: Grønland forlater EF

Som en del av det danske riksfellesskapet ble Grønland innlemmet i EF da Danmark ble medlem i 1973. I 1979 får Grønland hjemmestyre, og et flertall av den grønlandske befolkningen (53 pst) stemmer for å forlate EF i en folkeavstemning 23. februar 1982. Grønland blir det første landet som forlater samarbeidet. Utmeldingen trer i kraft 1. februar 1985.

Schengensamarbeidet

14. juni 1985: Schengenavtalen

Syv land (Belgia, Frankrike, Nederland, Luxembourg, Portugal, Spania og Tyskland) er enige om at personer som oppholder seg på deres territorium kan krysse grensene uten å måtte vise pass. Avtalen undertegnes i byen Schengen i Luxembourg. Siden 1985 har flere land sluttet seg til Schengen-avtalen, og Schengen-området har vokst:

 • 1990: Italia.
 • 1991: Spania og Portugal.
 • 1992: Hellas.
 • 1995: Østerrike.
 • 1996: Sverige, Finland og Danmark.
 • 2007: Estland, Latvia, Litauen, Malta, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ungarn.
 • 2023: Kroatia.
 • Norge, Island, Sveits og Lichenstein er også med i avtalen.

1985: Europahymnen

“Ode til gleden” (Ode an die Freude) blir i 1972 Europarådets offisielle hymne. Musikken kommer fra Beethovens 9. symfoni, som han komponerte i 1823. I fjerde sats trekker han inn Friedrich von Schillers dikt “Ode til gleden” fra 1785. Diktet synges av både kor og solister og for fullt orkester.

I 1985 følger EFs ledere etter og gjør "Ode til gleden" til EUs offisielle hymne. Når den brukes på offisielle EU-arrangementer i dag, spilles den i en instrumentalversjon uten den tyske teksten.

Fjerde sats av Beethovens 9. symfoni med “Ode til gleden” som flashmob i den katalonske byen Sabedell.

1. januar 1986: Spania og Portugal blir medlemmer av EF

De to søreuropeiske nabolandene blir opptatt i fellesskapet som nå teller 12 medlemsland.

Ni store personligheter fra EUs historie

Robert Schuman.
© Wikimedia Commons

Robert Schuman (1886-1963)

Fransk politiker og utenriksminister, 1948-1953
I mai 1950 la Robert Schuman og hans kollega Jean Monnet frem den såkalte Schuman-planen. Den inneholdt forslag til opprettelsen av Det europeiske kull- og stålfellesskapet. Deler av planen, som opprettelsen av en europeisk hær, ble imidlertid aldri realisert.

Alcide de Gasperi, Italias statsminister.
© Wikimedia Commons

Alcide de Gasperi (1881-1954)

Italiensk statsminister, 1945-1953
Alcide de Gasperi sto overfor en vanskelig oppgave da han forsøkte å etablere et positivt forhold til USA etter andre verdenskrig. Det italienske kommunistpartiet sto sterkt i det italienske parlamentet, noe amerikanerne ikke likte. En av de Gasperis største politiske seire var Italias inntreden i NATO. Samtidig arbeidet han for en tettere union mellom europeiske land og spilte en avgjørende rolle i etableringen av Kull- og stålunionen.

Jean Monnet.
© Wikimedia Commons

Jean Monnet (1888-1979)

Fransk statsmann
Under 1. og 2. verdenskrig spilte Jean Monnet en avgjørende rolle i organiseringen av allierte forsyninger og hadde kontakter i den britiske, amerikanske og franske regjeringen. Etter krigen var det Monnet som la rammene for kull- og stålsamarbeidet og sikret støtte for planen.

Walter Hallstein.
© Wikimedia Commons/German Federal Archives

Walter Hallstein (1901-1982)

Diplomat og statssekretær i det vesttyske utenriksministerium (1951-1958)
Walter Hallstein er trolig mest kjent for Hallstein-doktrinen fra 1955, hvis viktigste bestemmelse var at bare Vest-Tyskland kunne representere Tyskland i folkerettslig sammenheng, og Vest-Tyskland frøs ut stater som anerkjente DDR (med unntak av Sovjetunionen). Han ble senere den første presidenten for EU-kommisjonen (1958-1967). Også kjent som Hallstein-perioden.

Ursula Hirschmann.
© Wikimedia Commons

Ursula Hirschmann (1913-1991)

Antifascist og aktivist
Som medlem av den sosialdemokratiske ungdomsavdelingen kjempet Ursula Hirschmann mot nazistene i Tyskland og ble senere aktiv i den antifascistiske kampen i Italia. Hirschmann smuglet Ventotene-manifestet ut til motstandsbevegelsen og bidro til å spre budskapet om en europeisk føderasjon. Var med på å grunnlegge Movimento Federalista Europeo (Den europeiske føderalistbevegelsen) i 1943. Grunnla organisasjonen Femmes pour l'Europe (Kvinner for Europa) i Brussel i 1975.

Altiero Spinelli.
© Wikimedia Commons

Altiero Spinelli (1907-1986)

Italiensk journalist, føderalist og kommunist
Som antifascist var Spinelli en del av den europeiske føderalistiske bevegelsen, som under andre verdenskrig begynte å se for seg et tettere samarbeid mellom landene. I etterkrigstiden spilte han en rekke fremtredende roller og arbeidet hele livet for det europeiske prosjektet. I perioden 1970-1976 var han medlem av EU-kommisjonen, og i 1979 ble han medlem av Europaparlamentet. Han var en forkjemper for direkte valg til Europaparlamentet og var en av opphavsmennene til Den europeiske enhetsakten fra 1987.

Konrad Adenauer.
© Wikimedia Commons/German Federal Archives

Konrad Adenauer (1876-1967)

Vesttysk kansler, 1949-1963
Da Konrad Adenauer var borgermester i Köln, opplevde han å bli fjernet av nazistene fordi han nektet å heise hakekorsflagget i byen da Hitler kom på besøk. Under andre verdenskrig ble han arrestert flere ganger, og i 1944 satt han i Gestapo-fengselet i Brauweiler utenfor Köln. Krigserfaringene var avgjørende for hans politiske prosjekt om fred og forsoning i Europa, og han var en sterk forkjemper for opprettelsen av Kull- og stålfellesskapet.

Marga Klompé.
© Wikimedia Commons

Marga Klompé (1912-1986)

Vitenskapskvinne og politiker
Under andre verdenskrig var Magda Klompé aktiv i den nederlandske motstandsbevegelsen og ble det første kvinnelige medlemmet av både kull- og stålfellesskapet og det nederlandske parlamentet. I 1955 ble hun medlem av en arbeidsgruppe som skulle undersøke mulighetene for å utvide samarbeidet mellom landene. Og hun argumenterte for fordelene ved å skape et felles marked.

Charles de Gaulle.
© Wikimedia Commons

Charles de Gaulle (1890-1970)

Fransk president, 1959- 1969
De Gaulle var leder for eksilhæren De frie franske under 2. verdenskrig. De Gaulle ble et symbol på fransk selvbevissthet, men han var også klar over behovet for samarbeid i Europa for å unngå nye militære konfrontasjoner. Samtidig var han kritisk til å oppgi nasjonal suverenitet. Derfor raslet han ofte med sabelen og truet gjentatte ganger med å trekke Frankrike ut av det europeiske samarbeidet.

1986: Fra fellesmarked til det indre marked

Medlemslandene undertegner Den europeiske enhetsakten i februar 1986 i Luxembourg og Haag. Den etablerer rammene for det indre markedet og utvider frihandelen mellom landene. Det europeiske utenrikspolitiske samarbeidet styrkes også. Den europeiske enhetsakten trer i kraft 1. juli 1987.

Det indre markedet etableres 1. januar 1993 og sikrer fri bevegelse av kapital, tjenester, varer og personer.

Oktober 1990: Det tidligere Øst-Tyskland blir medlem

Muren faller - ekspansjon mot øst

Etter Berlinmurens fall og Tysklands gjenforening blir den østlige delen av Tyskland (DDR) innlemmet i fellesskapet. Det skjer i oktober 1990.

EF blir til EU

1992-1994: Maastrichttraktaten og danske forbehold

Det europeiske fellesskap (EF) blir til Den europeiske union (EU), da Maastrichttraktaten trer i kraft den 1. november 1993.

I Norden er det bare Danmark som er medlem på det tidspunktet, og de stemmer nei til Maastrichttraktaten den 2. juni 1992. Landets politikere får forhandlet en særlig avtale for de EU-skeptiske danskene på et toppmøte i Edinburgh. En ny folkeavstemning gir flertall i den danske befolkningen for traktaten.

Den spesielle danske avtalen betyr at Danmark står utenfor EU-samarbeidet på fire områder: forsvarssamarbeid, rettslige anliggender, euroen og unionsborgerskap.

Slik fungerer EUs organer

Europaparlamentet i Brussel.

Europaparlamentets plenumsmøte i Brussel i forbindelse med Brexit-forhandlingene i januar 2020.

© Shutterstock

EUs institusjoner

21.-22. juni 1993: København-kriteriene

På et EU-toppmøte i København fastsettes de såkalte København-kriteriene.

Medlemslandene blir enige om at kandidatlandene må oppfylle en rekke kriterier for å bli tatt opp i EU. Disse inkluderer krav til demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og beskyttelse av minoriteter. Disse kravene blir senere utvidet på et EU-toppmøte i Madrid i 1995.

1. januar 1995: Østerrike, Finland og Sverige blir EU-medlemmer

I alt er 15 land nå medlemmer i EU.

Norge hadde også søkt om medlemskap, men i en folkeavstemning i 1994 stemte 52,2 prosent mot EU-medlemskap. Dette var nesten en gjentakelse av folkeavstemningen om medlemskap i 1972. Her stemte 53,5 prosent av den norske befolkningen nei til EF-medlemskap.

10.-11. desember 1999: Tyrkia anerkjennes som kandidatland

Tyrkia søker om medlemskap i 1987, og på Det europeiske råds møte i Helsinki i 1999 blir Tyrkia akseptert som kandidatland til EU. Det betyr at EU-landene er positivt innstilt til den politiske utviklingen i den tyrkiske staten.

Tyrkia anses imidlertid ikke å oppfylle København-kriteriene. Ifølge disse skal EUs medlemsland kjennetegnes av "stabile institusjoner som garanterer demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og respekt for og beskyttelse av minoriteter".

Det er først i oktober 2005 at EUs medlemsland og Tyrkia innleder tiltredelsesforhandlinger. Siden juni 2018 har imidlertid forhandlingene ligget på is. Det er den generelle politiske uroen i Tyrkia og den fortsatte manglende oppfyllelsen av København-kriteriene som står i veien for reelle forhandlinger.

1. januar 2002: Euroen er på gaten

11 EU-land blir enige om å innføre felles valuta (euroen) 1. januar 1999. I 2001 slutter også Hellas seg til den såkalte eurosonen, og året etter blir enda flere land med. Allerede i 1999 begynte bankene å bruke valutaen til større transaksjoner, og i 2002 kunne man få mynter og sedler i hånden. Eurosedlene er like i alle land, men myntene har et litt annet utseende med et nasjonalt symbol på den ene siden.

Hvilke land bruker euro som valuta?

I dag har 20 EU-land avskaffet sine nasjonale valutaer til fordel for fellesvalutaen euro: Østerrike, Belgia, Kroatia, Kypros, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Portugal, Slovakia, Slovenia og Spania.

1. januar 2004: Utvidelsen østover – 10 nye medlemsland

Estland, Latvia, Litauen, Polen, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Ungarn, Kypros og Malta blir medlemmer av EU.

Kart over nye EU-medlemland etter utvidelsen i 2004.

Ti østeuropeiske land ble medlemmer av EU i 2004. Dette er den største utvidelsen i unionens historie.

© Shutterstock

1. januar 2007: Bulgaria og Romania blir medlemmer av EU

Ytterligere to østeuropeiske land blir opptatt i EU. Det skjer etter EU-kommisjonens anbefaling.

Traktatutvidelser

EU familiefoto 2019.

Når EUs stats- og regjeringssjefer møtes, er det tradisjonelle familiefotoet en fast tradisjon. Med 27 medlemsland trenger dagens stats- og regjeringssjefer både et stort rom og en gjennomtenkt plassering av podier for å sikre at alle får plass på bildet og føler seg godt representert.

© Alexandros Michailidis/Shutterstock

Traktater og årstall for deres ikrafttreden

 • 1952: Paristraktaten
 • 1958: Romatraktaten (EØF)
 • 1958: Euratomtraktaten
 • 1967: Fusjonstraktaten
 • 1971: Luxembourgtraktaten
 • 1977: Brusseltraktaten
 • 1987: Den europeiske enhetsakten
 • 1993: Maastrichttraktaten
 • 1999: Amsterdamtraktaten
 • 2003: Nicetraktaten
 • 2009: Lisboatraktaten

30. januar 2012: Finanspakten

På bakgrunn av finanskrisen og spesielt Hellas' økonomiske krise blir 25 EU-land enige om å skjerpe kravene til medlemslandenes budsjettstyring. Målet med avtalen er å forhindre en lignende krise i fremtiden. Finanspakten trer i kraft i 2013.

1. juli 2013: Kroatia blir medlem av EU

Kroatia blir medlem av EU etter årelange forhandlinger.

Brexit: Britene forlater EU

23. juni 2016: Brexit-avstemming

Brexit (British exit from Europe) er betegnelsen på den langstrakte prosessen og debatten om Storbritannias EU-medlemskap.

Brexit-demonstrasjon i London i 2019.

Demonstranter som vil forlate EU på gaten i London i 2019.

© Shutterstock

Den konservative statsministeren David Cameron meddeler i den såkalte Bloomberg-talen 23. januar 2013 at han vil utlyse en folkeavstemning om Storbritannias EU-medlemskap. Dette sparker for alvor i gang den politiske debatten om Storbritannias forhold og tilknytning til EU.

Drøyt tre år senere kommer endelig avgjørelsens time: 51,89 prosent av den britiske befolkningen stemmer "leave" i folkeavstemningen 23. juni 2016. Prosessen avsluttes først da Storbritannia offisielt forlater EU 31. januar 2020.