Shutterstock

Luther forandret livet i Norge

Nedlagte klostre, ut med alle helgener og farvel til paven. Etter reformasjonen endret livet for nordmenn seg – med unionskongen Kristian 3. som den store vinneren. Han konfiskerte kirkens eiendom.

Presten fikk større ansvar

«Alle som har krøpet ut av dåpen, er både prest, biskop og pave», slo Martin Luther fast.

Med det mente han at det var opp til hver enkelt å tolke Bibelen og ha et personlig forhold til Gud.

Fra nå av skulle en menighet selv velge sin prest. Presten skulle bo i sognet, stifte familie og være et forbilde for alle kristne fedre.

Og han fikk flere oppgaver enn bare å forestå gudstjenesten: Presten skulle pleie syke, megle mellom stridende ektefolk og føre tilsyn med skolene som vokste frem etter reformasjonen.

Gudstjenesten ble til å forstå

Reformasjonens mest konkrete resultat var en gjennomgripende endring av gudstjenesten.

De lutherske prestene begynte å holde gudstjenesten på det lokale språket heller enn latin. Kirkegjengerne kom også nærmere Gud gjennom større deltakelse i de kirkelige handlingene.

Nattverden var et av de sentrale stridspunktene mellom Luther og den katolske kirken.

Luther avviste katolikkenes bokstavelige tro på at brød og vin ble forvandlet til Jesu blod og legeme under nattverden. Han ga denne delen av gudstjenesten en mer symbolsk betydning.

Magnus Brostrup Landstads salmeverk var den første norske kirkesalmeboken. Den inneholdt både hans egne salmer og hans oversettelser.

© Halfdan Lunde/Oslo Museum

Salmesang ville gjøre det lettere for kirkegjengerne å huske Bibelens budskap, mente Luther.

Han bidro ivrig til de mange tusen salmene som ble skrevet etter 1517. De mest kjente norske salmedikterne er Petter Dass, Elias Blix og Magnus Brostrup Landstad.

Landstad fikk i 1852 i oppdrag å utarbeide et utkast til en ny norsk salmebok. Den har siden vært den mest brukte i Den norske kirke.

Erkebiskop Olav Engelbrektssons flukt fra Steinvikholm slott i 1537 markerer innledningen på dansketiden.

© Inkalill

Dansketiden i Norge startet med reformasjonen

Nordeuropeerne måtte slite seg til evig liv

I den lutherske kirken var ingen utpekt til frelsen på forhånd.

Men den troendes livsstil kunne avgjøre om han eller hun var blant de utvalgte.

Hardt arbeid, selvdisiplin og gode gjerninger var veien til Gud, mente Luther.Hårdt arbejde, selvdisciplin og gode gerninger var vejen til Gud, mente Luther.

H.A. Brendekilde, 1889

Her spilte blant annet flid og nøysomhet inn – dyder som sto i sterk kontrast til den katolske kirkens grådighet som i 1517 fikk Luther til å formulere sine teser.

Den strenge arbeidsmoralen gjorde seg særlig gjeldende hos kalvinister, og regnes blant moderne sosiologer som en forutsetning for kapitalismen.

© Kirkesok.no

Kirkerommet fikk benker, lys og prekestoler

Tre katolske tradisjoner som fortsatt består

Etter reformasjonen forsvant klostre, helgener og relikvier fra Norge. Men enkelte tradisjoner har bestått. I dag feirer vi fremdeles en rekke katolske merkedager.

© Shutterstock

Fastelavn

Kristian 4 og andre har uten hell prøvd å avskaffe denne katolske festen.

Ablegøyene den siste kvelden før katolikkenes fasteperiode holder skandinavene fast på i dag – 500 år etter reformasjonen.

© Shutterstock

Mikkelsmesse

Frem til 1770 var denne kirkehøy-tiden en helligdag i Norge, viet erkeengelen Mikael. Feiringen fant sted 29. september. I 1999 bestemte Kirkemøtet seg for å gjeninnføre markeringen.

I mange land spiser man gås denne dagen.

© Shutterstock

Lucia-tog

I begynnelsen av 300-tallet brakte Lucia mat til forfulgte kristne i Sicilias katakomber, der hun fant vei ved hjelp av en krone med lys.

Santa Lucia ble brent på bålet, men hun markeres 13. desember, når norske barn går i «Lucia-tog».

Den nye troen krevde at de troende lærte å lese

Luthers tanke om at alle kristne kunne forkynne Guds ord, forutsatte at de troende kunne lese i Bibelen.

Derfor ble skoletilbudet utviklet.

Tidligere – under katolisismen – lå skolene under kirkene og klostrene, og var forbeholdt privilegerte barn.

Allerede på 1100-tallet ble det opprettet katedralskoler for opplæring av prester i Norge.

Skoler vokste frem, for etter 1536 skulle nordmenn kunne lese Bibelen.

© Shutterstock

Da kongen i 1536 beslagla klostrene, ble katedralskolene omdannet til latinskoler. Nå skulle også allmuebarna opplæres i kristendom.

Barn fikk undervisning etter «Luthers lille katekisme», som blant annet inneholdt fadervår, trosbekjennelsen og De ti bud samt forklaringer på hva tekstene betydde.

I 1739 fikk Norge sin første skolelov.

I byene ble det startet opp allmueskoler. På bygda bodde folk for spredt til at det kunne opprettes egne faste skoler, derfor fikk man såkalte omgangsskoler.

Den katolske harseleringen økte da den tidligere munken Martin Luther giftet seg med en rømt nonne.

© Cornelis van Haarlem, 1591

Sølibat er imot Guds vilje

Luther, Calvin og Henrik 8 tok en bit av pavens rike

1500-tallet skulle bli en hard tid for den katolske kirken.

I Tyskland og de nordiske landene vendte flere fyrster seg mot Martin Luthers lære, mens engelske Henrik 8 i 1534 stilte seg i spissen for en ny, uavhengig kirke – den anglikanske.

I den sveitsiske byen Genève gjennomførte predikanten Jean Calvin sin egen reformasjon.

Hans strenge utgave av Luthers lære bredte ikke bare om seg i store deler av Sveits, men fikk også avleggere i Nederland og Skottland.

Også i Frankrike fikk Calvins ideer fotfeste, men kongemakten ønsket ikke «tyske tilstander» og bekjempet de såkalte hugenottene med alle midler.

Martin Luther viet livet til reformasjonen