Fernando Baptista/National Geographic
Tegning av Göbekli Tepe i det nåværende Tyrkia.

Göbekli Tepe: Gudenes vugge sto i Tyrkia

Da arkeologer i 1995 begynte å grave ut en fjelltopp i det sørøstlige Tyrkia, hadde de ingen anelse om at oppdagelsene skulle komme til å endre alle teorier forskerne hadde hatt om tidlig steinalder.

På avstand så den golde jordhaugen sørøst i Tyrkia, tre mil fra den syriske grensen, ut som en hvilken som helst haug.

Bortsett fra et enslig tre på toppen var høyden fullstendig bar. Men for den tyske arkeologen Klaus Schmidt, som besøkte­ det nakne landskapet høsten 1994, var haugen uhyre interessant.

Ingen naturkrefter kunne ha skapt en 15 meter høy jordhaug på toppen av en åsrygg av kalkstein. Klaus Schmidt var ikke i tvil: Høyden, som de lokale kalte Göbekli Tepe – kulemageåsen­ – måtte­ være menneskeskapt.

I flere uker hadde den tyske arkeologen reist omkring i distriktet rundt byen Sanliurfa for å kartlegge områder med steinalderfunn.

Etter hvert som Schmidt og kollegene hans nærmet seg høyden, ble de mer og mer spent, for steingrunnen under føttene deres glitret av tusenvis av biter fra flint.

«Flintstykkene var ikke brukket i stykker naturlig. Kort sagt: Dette teppet besto av menneskeskapte gjenstander», skrev Schmidt­ senere om funnet.

Da Schmidt nådde bakketoppen, innså han at den vesle jordhaugen skjulte langt mer enn han hadde våget å håpe på.

I en haug med stein, samlet av den lokale bonden, lå en diger, nøye tilhogd kalkstein. Schmidt gjenkjente straks steinens T-form.

Få år tidligere var det gravd ut lignende T-formede søyler i den mer enn 10 000 år gamle steinalderbosetningen Nevali Cori, som ligger fem mil lenger nord. Nevali Cori var blitt utropt til å være en av de viktigste oppdagelsene i moderne steinalderforskning.

Det skulle vise seg at Göbekli­ Tepe skjulte hemmeligheter som overgikk selv de mest fantasifulle arkeologenes forestillinger.

Med Klaus Schmidts funn ble det ikke bare nødvendig å skrive om historien. Det ble også klart at funnet snudde opp ned på alt forskerne mente å vite om jegerkulturen fra tidlig steinalder.

Et 12 000 år gammelt tempel

Utgravningene av Göbekli Tepe ble påbegynt i 1995, og allerede i løpet av de første gravesesongene ble det klart at forskerne hadde funnet noe verden aldri hadde sett maken til. Under ledelse av Klaus Schmidt gravde tyske arkeologer først frem én og senere seks flere steinsirkler, bestående av T-formede søyler stilt opp i en ring med to fem meter høye T-søyler i sentrum.
Mellom de ytre T-søylene var det bygd steinmurer med en lav, benklignende forhøyning på innsiden.

Relieff i Göbekli Tepe.

Kunstferdige relieffer og uthogde dyr smykker helligdommens steinsøyler.

© Shutterstock

De største av sirklene hadde en diameter på nærmere 30 meter, mens de største av T-søylene, hogd ut av en enkelt steinblokk av hard kalkstein, veide mellom 10 og 16 tonn. På mange av søylene fant arkeologene kunstferdig uthogde relieffer av alt fra villsvin, rev og gaseller
til skorpioner, edderkopper og slanger.
Det monumentale byggverket, som delvis minner om det berømte Stonehenge i England, forbløffet forskerne.

Göbekli Tepe er eldre enn alt vi kjenner til

Forskerne har datert Göbekli Tepe til rundt 9600 f.Kr. Komplekset er dermed klodens eldste­ monumentale byggverk.

Stonehenge.
© Shutterstock

Stonehenge – 7400 år yngre

Teoriene om hvilken funksjon Stonehenge hadde, er mange.

Pyramider.
© Shutterstock

Pyramidene – 7100 år yngre

Pyramidene skulle forbinde avdøde faraoer med det hinsidige.

Steindysser.
© Shutterstock

Dyssene – 6100 år yngre

I Europa ble steinalderhøvdinger gravlagt i såkalte dysser.

Forbløffelsen gled imidlertid over i vantro da C14-analyser av trekullrester funnet i leirpussen i en av ringmurene, viste at de eldste steinsirklene var 11 600 år gamle.

Göbekli Tepe-monumentet er med andre ord mer enn 7000 år eldre enn Stonehenge!

For 11 600 år siden var verken smedkunst, keramikk, skriftsystemer eller landbruk oppfunnet.

Ekspertene kaller perioden for tidlig neolittisk tid – den delen av yngre steinalder da pottemakerkunsten ennå ikke var oppstått. På den tiden bodde mennesket i spredte grupper, og levde av jakt og sanking av ville bær og planter.

Ifølge forskningen var denne jegerkulturen mer eller mindre konstant i bevegelse på leting etter byttedyr, og hadde ikke overskudd til større byggeprosjekter, spesialisert arbeidsdeling eller organisert­ religion.

Først med den såkalte neolittiske revolusjonen, da landbruket og bondekulturen oppsto – fem hundre år etter byggingen av Göbekli Tepe – fikk mennesket frigjort arbeidskraft fra den evige jakten på mat.

I stedet kunne de utvikle jordbruksbyer og senere bygge opp teknisk sofistikerte samfunn, som under ledelse av konger og prester kunne igangsette store, monumentale byggeprosjekter som Mesopotamias store templer og pyramidene i Egypt.

Med funnet av Göbekli Tepe ble denne oppfatningen av utviklingen i tidlig steinalder snudd på hodet. Som den britiske arkeolog­en Ian Hodder senere formulerte det: «Alle teoriene våre­ var feil».

Bygging til ære for gudene

Under utgravningene av Göbekli Tepe har ikke arkeologene funnet et eneste spor etter bosetning i form av hus eller ildsteder til matlaging. Undersøkelser av de monumentale steinsirklene viser dessuten at søylene etter alt å dømme ikke har båret et tak, men har stått fritt uten overdekning.

Enkelte av de store søylene har fått innrisset noe forskerne antar skal forestille armer, hender, belte og til og med et lendeklede.

Ekspertene mener derfor at de store T-søylene symboliserer jegernes forfedre eller menneskelignende guder, og at Göbekli Tepe derfor er et tempel.

I så fall er det verdens første i sitt slag.

Historiens første tempel

Hundrevis av arbeidere har ifølge forskerne vært i sving for å bygge Göbekli Tepe-templene. Så langt har forskerne gravd ut sju templer og lokalisert ytterligere tretten.

Tegning av historiens første tempel, Göbekli Tepe.

Hoggeteknikk

Arbeiderne hadde ikke metallverktøy. De T-formede søylene ble tilhogd og glattet med flintredskaper.

1

Støttesystem

De flere tonn tunge T-formede­ søylene kunne ikke stå alene. Sannsynligvis holdt et stillas søylene fast til den støttende ringmuren sto ferdig.

2

Ringmurer

Helligdommen var omgitt av ringmurer av utilhogde steiner med leire som mørtel.

3

Dromos

To parallelle murer fungerte som inngang til helligdommens indre sirkler, som kan ha symbolisert livsreisen.

4

Transport

De T-formede søylene på opptil 16 tonn ble hogd ut fra klippen rundt 500 meter fra tempelet og slept opp høydedraget på trestokker.

5
© Fernando Baptista/National Geographic

På søylene og andre steder i komplekset er det hogd ut dyrerelieffer. Mange av disse forestiller rovdyr og giftig kryp som jegerne naturlig fryktet.

I boken sin om Göbekli Tepe skriver Klaus Schmidt, som døde brått i 2014 mens han ledet de videre utgravningene av tempelet, at avbildningene av de farlige dyrene sannsynligvis var ment å virke avskrekkende på onde ånder og ubudne gjester fra de levendes­ verden.

Blant de avbildede dyrene er også åtselfugler, inkludert gribber. En av dem ser ut til å sveve over en hodeløs menneskekropp.

Schmidts teori er at området rundt tempelet ble brukt som en slags gravplass. Lik ble fraktet hit og lagt i det fri på høydedraget for å bli fortært av åtselfugler, på samme måte som for eksempel tibetanere gjør det i dag.

Så langt har arkeologene imidlertid bare funnet noen få skjelettrester etter mennesker ved tempelet, men det kan like gjerne skyldes at knoklene har blitt samlet sammen senere og flyttet til et annet sted.

Jegere kom langveisfra

Ifølge ekspertene har byggingen av Göbekli Tepe krevd mange hundre mennesker til å hogge ut og slepe de meterhøye og opptil 16 tonn tunge T-søylene frem til byggeplassen.

Arkeologene har til og med funnet rester av en langt større T-søyle, som ikke er blitt ferdig uthogd fra fjellet.

Søylen, som er omtrent sju meter høy, ville ifølge ekspertene ha veid rundt 50 tonn hvis den var blitt hogd løs. Kanskje ga arbeiderne opp søylen da de innså hvilken enorm transportutfordring de hadde i vente.

Da tempelet ble bygd, var ikke hjulet oppfunnet, og det fantes heller ingen trekkdyr til å ta slepet, for verken okser, esler eller hester var temmet ennå. I stedet har arbeiderne måttet bruke sin egen muskelkraft til å trekke de tunge søylene frem til byggeplassen.

Den berømte eventyreren Thor Heyerdahl eksperimenterte i 1950-årene med å slepe flere tonn tunge steinstatuer rundt uten bruk av hjul og trekkdyr.

I forsøket klarte 180 mann å flytte en tolv tonn tung statue til destinasjonen bare ved hjelp av tau og ruller av tre.

Ved Göbekli Tepe har hver enkelt T-søyle krevd noenlunde­ samme antall folk. I tillegg til de mange arbeiderne som måtte til for å gjøre grovarbeidet med å flytte T-søylene rundt, har tempelbyggerne også hatt behov for folk som hogde til søylene og dyrerelieffene. Byggingen har derfor minst krevd et par hundre arbeidere, mest sannsynlig enda

flere. Nærområdet har imidlertid etter all sannsynlighet vært sparsomt befolket, så ifølge Klaus Schmidt må jegere i en omkrets på helt opptil 200 kilometer fra Göbekli Tepe ha blitt invitert til det store byggeprosjektet:

«Det må ha vært en avtale mellom mange selvstendige grupperinger om å stille med arbeidskraft til byggingen av disse templene», skriver Klaus Schmidt.

T-søyler sto flere steder

Ifølge forskerne tyder mye på at Göbekli Tepe har vært et slags religiøst sentrum for et større område.

De bygger antagelsen på det faktum at arkeologene i regionen har identifisert en rekke andre steder der de spesielle T-formede søylene er funnet. Søylene er derimot ikke funnet andre steder i Tyrkia eller i nabolandene.

Kart over funn av T-formede søyler.

Flere steder ved Göbekli Tepe har forskerne funnet T-formede søyler. Beboere i området må ha hatt nær kontakt med tempelet.

© Claus Lunau/HISTORIE

Blant boplassene er Nevali Cori nord for Göbekli Tepe. Nevali Cori, som i dag er oversvømt av en moderne demning, ble utgravd i 1980-årene og dateres til rundt 8500 f.Kr., da Göbekli Tepe fortsatt var i bruk.

Nevali Cori var i motsetning til Göbekli Tepe bebodd, og i et av husene, som muligens har fungert som et lite, lokalt tempel, sto to T-formede søyler av Göbekli Tepe-typen.

Forskernes teori er at regionens religiøst forbundne klaner møttes en eller flere ganger i året for å bygge videre på Göbekli Tepe-templene og avholde religiøse seremonier til ære for gudene og sine avdøde forfedre.

Nye templer ble bygd hele tiden

Hittil har de tyske arkeologene gravd ut hele sju steinsirkler med over 50 T-søyler i Göbekli Tepe.

Skanninger av bakken med jordradar har i tillegg avslørt at haugen fortsatt skjuler minst tretten steinsirkler. Forskernes beregninger viser at det endelige antallet T-søyler vil komme opp i over 200 når alt er utgravd.

Ifølge arkeologene stammer ikke steinsirklene fra samme tid, men er blitt bygd fortløpende.

Utgravningene viser at steinsirklene og T-søylene ble dekket med jord og søppel allerede i steinalderen, før en ny steinsirkel er blitt bygd. Slik har det fortsatt i over tusen år.

Tegning av jeger fra tidlig steinalder.

Jegerne i tidlig steinalder brukte primært pil og bue til å nedlegge byttet.

© SPL/Scanpix

Ekspertene antar at jegerne har følt at «magien» med tiden forsvant fra de gamle steinsirklene, og at de derfor hele tiden bygde nye templer for å «gjenopplive» templenes kraft.

Nybyggingen kan derfor være utløst av år med for få byttedyr og andre ulykker.

Ifølge arkeologene er de eldste steinsirklene de største og flottest utsmykkede.

Med tiden ble de nye steinsirklene bygd mindre og mindre, og også T-søyl-ene ble drastisk forminsket. I de yngste av templene er T-søylene gjennomsnittlig bare 1,5 meter høye, og også utsmykningen er av lavere kvalitet.

Rundt år 8200 f.Kr. stoppet all bygging ved Göbekli Tepe. Ifølge forskerne skjedde det omtrent på den tiden da bondekulturen med landbruk og husdyr for alvor overtok regionen.

Folk bosatte seg nå i de fruktbare dalene nær elvene, for å ha vann tilgjengelig til åkre og husdyr.

Göbekli Tepe, som lå på en steinete høyde uten vann, ble til gjengjeld forlatt. På forhånd ble steinsirklene dekket over med jord og avkapp fra steinhoggingen. Jegerne begravde fortiden sin og vandret bort for alltid.

Fra omstreifende jegere til fastboende bondesamfunn

13000 f.Kr.-10000 f.Kr.: De første fastboende

Den natufiske kulturen: Rundt 12 500 f.Kr. bygger jegere i Palestina historiens første faste bosetninger. Men klimaendringer tvinger dem på vandring igjen.

10000 f.Kr.-8500 f.Kr.: De første tempelbyggerne

Tidlig neolittisk tid: Da klimaet igjen blir varmere, danner jegerkulturer i blant annet dagens Tyrkia små bosetninger. Maten kommer fortsatt fra jakt og ville kornsorter. Jegere nær Göbekli Tepe bygger historiens første tempel.

8500 f.Kr.-6250 f.Kr.: De første bøndene

Sen-neolittisk tid: Fra rundt 8500 f.Kr. gjør bondekulturen sitt inntog. De tidligere jegerne begynner å leve som bønder og slår seg sammen i landsbyer.

Göbekli Tepe samlet jegerne

Helt frem til utgravningen av Göbekli Tepe var den gjengse vitenskapelige oppfatningen at det var bondekulturen som fikk fart på organiseringen av menneskelige samfunn, og dermed innledet de første skrittene mot sivilisasjonen og de første større religionene.

Göbekli Tepe-templene beviser imidlertid at jegerkulturen også var i stand til å samle folk – til tross for store avstander – og få dem til å arbeide sammen.

Med en formidabel innsats bygde de verdens første monumentalbygg til ære for gudene sine, som de ifølge ekspertene må ha tilbedt i århundrer, om ikke årtusener, før de omsider bygde et tempel til dem.

Arkeologisk funn fra Göbekli Tepe.

I et av templene dukket dette ansiktet opp.

© Alamy/Imageselect

Ifølge arkeologene er det mulig at jegerne – lenge før de første steinene i tempelbygget på Göbekli Tepe ble lagt – jevnlig hadde møttes på nettopp dette høydedraget for å dyrke gudene og ære forfedrene med religiøse seremonier.

De detaljerte dyrerelieffene i templene viser dessuten at jegerkulturen har hatt ekstremt dyktige steinhoggere.

Spesialisering var med andre ord ikke forbeholdt den senere bondekulturen. Først 5000 år etter at Göbekli Tepe var blitt forlatt, begynte folkeslagene i Mesopotamia i dagens Irak – som de første – igjen å bygge kjempetempler.

Banebrytende teori

Ifølge Klaus Schmidts teori var det byggingen av Göbekli Tepe-tempelet som fikk jegerne til å begynne med jordbruk.

Byggingen og det påkrevde vedlikeholdet av tempelet gjorde det ganske enkelt nødvendig for skaperne å finne en mer stabil kilde til mat enn jakt. Derfor begynte jegerne å dyrke korn og holde husdyr som griser og kyr.

Disse nye matkildene fikk ifølge Schmidts teori jegerne til å bosette seg fast på ett sted.

Teorien stemmer overens med det faktum at noen av de første bevisene for dyrking av tidlige hvetesorter stammer fra steinalderbosetningen Nevali Cori bare 50 kilometer fra Göbekli Tepe.

Det skjedde nettopp da tempelbyggingen var på topp. Funnet av T-søyler i Nevali Cori beviser at bosetningen og tempelet hadde tett kontakt.

Schmidts teori er derfor ikke usannsynlig, selv om den forkaster alle tidligere antagelser. Som Schmidt uttalte i et intervju kort tid før han døde: «Først kom tempelet, deretter byen».

Men ikke alle Klaus Schmidts­ kolleger er enige i det. De påpeker blant annet at det er mer sannsynlig at mange ulike faktorer ledet til fremveksten av landbruket. Bare nye oppdagelser kan bevise hvem som har rett.

Jegernes kosthold i prosent.

Forskere fra LMU i München har ut fra skjelettfunn beregnet hvilke dyr tempelets jegere spiste mest av.

© P. Skaloud/500 px & Jörg Hempel & Shutterstock

Knokler avslører jegernes fester

I Göbekli Tepe har arkeologer gravd ut mer enn 100 000 knokler fra dyr som jegerne fortærte for 11 000 år siden.

Det måtte utvilsomt ekstraordinære lokkemidler til for å få jegere fra fjern og nær til å komme til Göbekli Tepe for å arbeide.

En av teoriene er at store etegilder og religiøse fester har vært et av virkemidlene.

I hvert fall har arkeologene funnet mer enn 120 000 beinrester fra byttedyr innenfor tempelområdet. Alle knoklene stammer fra ville dyr, og mange har tydelige skjæremerker.

En opptelling av de mange tusen knoklene har gitt forskerne informasjon om at jegernes kost særlig besto av gasellearten som på den tiden levde i store flokker i området.

Undersøkelsene viser at dyrene ble felt i sommermånedene. Også urokse og halvesel later til å ha vært populære retter.

Den store mengden dyreknokler tyder på at jegerne i forbindelse med sammenkomstene har fått rikelig å spise. Sannsynligvis har alle deltagerne måttet bidra med bytte.

I templene har arkeologene også funnet kjempestore steinkar.

Analyser av organiske rester på innsiden på karene avslører at de muligens har inneholdt øl brygget på vill hvete. Ølet har ganske sikkert også bidratt til å gjøre sammenkomstene populære.

Jegernes kosthold i prosent

53,4 %

Persiagaselle (Gazella subgutturosa)

16,6 %

Urokse (Bos primigenius)

9,1 %

Mindre dyr (hare, ræv, pindsvin osv.)

8,6 %

Halvesel (equus hemionus)

5,7 %

Villsau (ovis orientalis)

5,3 %

Villsvin (sus scrofa)

1,2 %

Hjort (cervus elaphus)