Art Collection 2/Alamy/Imageselect

Pavens brev til mongolene

Mongolske krigere herjer Europa i 1240-årene og når frem til både Adriaterhavet og Polen. For å stanse blodbadet sender pave Innocens 4 et brev til mongolenes hersker, Güyük Khan.

© The picture art collection/Imageselect

Innocens 4

© CPA Media Pte Ltd/Alamy/Imageselect

Güyük Khan

Pavens brev til Güyük Khan

Lyon, Frankrike, 11.3 1245

Til tatarenes konge og folk

Dette er skrevet så tatarenes konge og folk skal kjenne den sanne vei.

Vi er av den oppfatning at Gud har skapt en stabil og fredelig verdensorden. Ikke bare mennesker, men også dyr – som jo ellers er uten fornuft og tanke – inngår i denne orden.

Ja, selv de elementene som til sammen utgjør verdens store maskineri adlyder de himmelske ånders lov.

I betraktning av alt dette er det ikke uten grunn at vi nå føler oss nødt til i sterke vendinger å uttrykke vår forbløff­else over det vi har hørt, nemlig at du har invadert mange land.

Og det gjelder ikke bare kristne land, men også områder som tilhører mennesker som bekjenner seg til andre trosretninger.

Med dine skammelige herj­inger har du lagt land­ene øde. I et uopphørlig rase­ri fortsetter du med å strekke din herjende hånd ut til stadig fjernere land.

Du bryter naturens orden og skåner ingen uansett kjønn og alder. Du farer frem mot alle med ditt straffende sverd.

Vi følger derimot fredsfyrstens eksempel og ønsker at alle mennesker skal leve i fred og fordragelighet, forent i frykt for Gud.

Derfor formaner, ber og trygler vi deg og ditt folk om at dere fremover vil avstå fra den slags angrep.

Vi ber deg spesielt om å la være å forfølge de kristne.

Samtidig oppfordrer vi deg til å sone de mange og grove krenkelsene med en passende bot. På den måten kan du mildne den himmelske majestets harme som du utvilsomt har vakt med dine provokasjoner.

Likevel skal du ikke la deg forlede til å fortsette ditt barbari bare fordi den allmektige Gud hittil har tillatt deg å legge under deg andre nasjoner.

Noen ganger utsetter han nemlig straffen for å gi den overmodige mulighet til frivillig å endre kurs og ydmyke seg for Herren.

Skjer ikke det, kan ingen forvente at straffen i denne verden vil bli utsatt i det uendelige.

Og kanskje vil den straffen som Herren tildeler i den neste verden bli enda hardere.

“Som kongenes leder må du personlig hylle og tjene meg”. Güyük Khan, hersker over Mongolia, 1246

Ut fra disse tankene mener vi det er riktig å sende vår elskede sønn og hans ledsagere til deg med dette brevet. Mine sendebud er sterke i troen, dydige og i besittelse av stor viten om de hellige skrifter.

Du skal motta dem vennlig og behandle dem med ærefrykt av ærbødighet overfor Gud. Vær mot dem som du ville være overfor meg hvis jeg sto der i egen person.

Vær ærlig og redelig mot dem, for de har kommet for å snakke med deg på mine vegne.

Når dere har drøftet det som jeg nettopp har nevnt, deriblant spesielt temaet fred, så fortell mine utsendinger hvorfor du har ødelagt andre land og hva du akter å foreta deg heretter.

Sørg deretter for at utsendingene fritt kan fortsette sin videre ferd og gi dem alt det de trenger til reisen videre så de kan vende trygt hjem til meg igjen.

Güyuk Khans svar til paven

Karakorum, Mongolia, november 1246

Vi, som i kraft av den evige Guds makt, hersker over Mongolia og regjerer over både land og hav, befaler herved dette:

Hvis mitt brev når frem til folkeslag som har underkastet seg, så la dem respektere og beundre min beskjed.

Dette er et direktiv til den store Paven. Måtte han lese og forstå hva jeg skriver her og ta mine ord til etterretning. Din anmodning, som er overbrakt av dine utsendinger, har nå blitt hørt.

Hvis sendebudet når frem til deg med denne rapporten, kan du – den store Paven – sammen med dine fyrster personlig komme hit så dere kan tjene oss.

Til den tid skal jeg bekjentgjøre de befal­inger som er nedfelt i vår lov som kalles Yassa.

Du har dessuten sagt at det ville være en fordel for meg å bli døpt. Slik har du lagt frem saken for meg og anmod­et meg om å handle.

Det forstår jeg ikke.

Dessuten har du sendt meg følgende beskjed:

“Du har erobret alt det landet som tilhører ungarerne og de andre kristne. Det forekommer meg merkelig. Fortell meg hva deres forbrytelse består i.”

Det forstår jeg heller ikke.

Både Djengis Khan og den store Khan Ögedey har gitt ordren videre til dere fra den evige gud som befaler at hele verden skal legges inn under Det mongolske riket.

Men dine folk så bort fra ordren. De oppførte seg på det mest arrogante vis og drepte til og med våre utsendinger.

Så det er faktisk Den evige Gud selv som har drept og utryddet folk i de land­ene som du nevner i brevet.

For hvordan kan noen – uten at Gud har gitt ordre om det og kun i egen kraft – drepe og plyndre et folk?

Nå kommer du kanskje med innvendinger og sier: “Jeg er kristen, og jeg ærer Gud.”

Hvordan kan du tro at du vet hvem Gud vil tilgi og hvem han vil vise sin nåde mot? Hvordan kan du tro at du vet nok til å gi uttrykk for den oppfatningen?

Ved Guds makt er alle riker fra det sted­et hvor solen står opp og til det stedet hvor den går ned, overgitt til oss.

Vi eier dem. Hvordan tror du at noen kan oppnå den slags uten at Gud har gitt ordre om at det er slik det skal være?

Av et ærlig hjerte kan du si følgende: “Også vi skal adlyde og stille vår styrke til rådighet for dere.” Som kongenes leder kan du personlig hylle og tjene meg.

Så skal vi nok ta din underkastelse til etterretning. Men hvis du ikke godtar Guds ordrer og handler imot våre befal­inger, så vet vi at dere er våre fiender.

Dette kunngjør vi hermed. Hvis du handler imot det, vet vi ikke hva som skjer.

Hvordan skulle vi kunne vite det? Det gjør bare Gud.

Güyük Khans svar til paven er bevart i Vatikanets arkiv. Brevet er skrevet på persisk.

© CPA Media Pte Ltd/Imageselect

Etterskrift

Güyük Khans drøm om å legge Europa under seg gikk ikke i oppfyll­else. Han døde under en reise halvannet år senere.

Khanens etterfølgere vendte i stedet blikket mot Kina, og i 1270-årene erobret mongol-lederen Khubilai-khan (Güyük Khans fetter) dette landet og grunnla det såkalte Yuan-dynastiet.